Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Rozliczenia z odbiorcami

 • Należność można uregulować bez dodatkowych opłat w kasie naszego przedsiębiorstwa w dni robocze w godzinach:
  pn. od 9:00 do 15:45, wt. - pt. od 8:00 do 14:45
  . - informacja dla Klienta
 • Prosimy o zachowanie odcinka dla wpłacającego, gdyż może posłużyć jako dokument do reklamacji przez okres najbliższych trzech lat.

  Płatności za wodę i ścieki można dokonać również przelewem na konto:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  62-510 Konin
  31 1020 2212 0000 5202 0325 5569
  PKO BP SA Warszawa, ul. Puławska 15

  podając w tytule operacji: "opłata za wodę i ścieki" oraz nr płatnika
 • Wyjaśnienia i reklamacje w godzinach urzędowania Działu Obsługi Klienta pn. od 8:00 do 16:00, wt. - pt. od 7:00 do 15:00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat.
 • Odczyt szacowany - wyliczony jest w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich trzech miesięcy. Wystawiony jest w przypadku braku dostępu do wodomierza lub jego nieprawidłowości (np. wodomierz "stoi")
 • W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza w wyniku przeprowadzonej jego ekspertyzy ilość wody w kwestionowanym okresie ustala się na podstawie:
  • wyników ekspertyzy wodomierza - jeżeli są one jednoznaczne, tzn. jeżeli w każdym z przepływów -minimalnym, średnim, maksymalnym, następuje zaniżenie lub zawyżenie pomiarów ilości pobranej wody. Korekta zużycia wody wyliczona jest jako średnia procentowa z trzech przepływów.
  • na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających kwestionowany okres poboru wody - jeżeli wyniki ekspertyzy wodomierza wskazują na różny rodzaj błędów ( zaniżenie i zawyżenie w poszczególnych przepływach)
 • W przypadku rozliczeń ryczałtowych prosimy o pisemną informację o zmianie ilości osób korzystających z wody. Norma miesięczna na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.8,Poz.70)
 • ODBIORCA dokonuje zapłaty za usługi objęte umową w terminie 14 dni od daty wysłania faktury lub jej dostarczenia w inny sposób, gotówką w kasie PRZEDSIĘBIORSTWA bądź przelewem na konto bankowe PRZEDSIĘBIORSTWA.”

Przypominamy, że:

 • Urządzenia pomiarowe stosowane przez nasze Przedsiębiorstwo podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
 • Zgodnie z "Umową na dostawę wody...." oraz § 10 punkt 3 "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" za prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczenia lub studni wodomierzowej, w którym umieszczony jest wodomierz główny - odpowiada odbiorca wody,
 • Złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Nie dopuszcza się zerwania plomb, jak również zmiany miejsca montażu wodomierza bez uzgodnienia ze służbami PWiK. Ponadto niedopuszczalna jest wymiana wodomierza we własnym zakresie.
 • Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej należy do właściciela - administratora nieruchomości.