Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
W dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, Święto ustanowione  w 1992 roku przez Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powodem wpisania w kalendarz Światowego Dnia Wody był fakt, iż ponad miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Zwrócenie uwagi na ten problem dopinguje organizacje krajów rozwiniętych do wspierania osób zamieszkałych w miejscach w których woda jest na wagę złota. Jak cenny jest to skarb świadczy chociażby odsetek słodkiej wody w stosunku do zasobów całej wody na świecie, wynosi on tylko 3%.


             
W tym roku hasłem obchodów Światowego Dnia Wody jest „Odpowiedź jest w naturze”, które znajduje odzwierciedlenie w działalności PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Prowadzone prace w ramach Projektów „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina etap I i etap II” miały na celu zwiększenie dostępności mieszkańców Konina do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

Aktywność inwestycyjna Przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich lat pozwala na dostarczanie mieszkańcom Konina czystej i bogatej w minerały wody, a także znacznie poprawia jakość środowiska naturalnego. Ulepszenie świadczonych usług oraz osiągnięcie europejskiego standardu oczyszczania ścieków pozytywnie wpływa na stan ekosystemu i jakość wód w okolicznych jeziorach, rzece Warcie, a także na jakość wód podziemnych. Stan oraz skład chemiczny tych ostatnich wpływa na jakość wody, która dostarczana jest m.in. do gospodarstw domowych. Plany na przyszłość również związane są z poprawą jakości świadczonych usług, m.in. przez modernizację Stacji Uzdatniania Wody, co jeszcze bardziej usprawni proces dystrybucji wody do mieszkańców miasta.
           
Woda w konińskich kranach chcarakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Obecnie w Koninie woda wydobywana jest z ujęcia Kurów, a głębokość studni kształtuje się w przedziale od 90 m do 122 m. Początki ujęcia sięgają lat 50-tych, a dokładnie 1956 roku, kiedy to zakończono budowę 3 studni głębinowych o głębokości od 66 m do 105 m. Przez ostatnie 60 lat Konin doczekał się 18 studni głębinowych, z których obecnie wydobywana jest bogata w drogocenne pierwiastki Dobra woda Pewiczanka. Agregaty pompowe opuszczone są na głębokość 50 - 65 m, a studnie położone są wzdłuż prawego brzegu Warty, oddalone między sobą o ok. 90-220 m. Średnia odległość studni od prawego brzegu rzeki wynosi ok. 125 m. Wszystkie studnie są studniami bezfiltrowymi i pozyskują do eksploatacji wody szczelinowe, które krążą w spękanych marglach kredy górnej. Ujęcie rozciąga się na długości 2,5 km w kierunku wschodnim i 0,6 km – w kierunku zachodnim od budynków stacji.
             
Zasługą dobrej jakości wody jest nie tylko głębokość i miejsce jej wydobycia, ale także proces napowietrzania i filtracji wody. 

 
Schemat technologiczny stacji wodociągowej:
Woda surowa ujmowana za pomocą 18 studni jest tłoczona pompami głębinowymi do napowietrzalni, skąd spływa do komory reakcji, a następnie grawitacyjnie na filtry otwarte pośpieszne i dalej do zbiorników podfiltrowych gdzie jest dezynfekowana chlorem gazowym a następnie pobierana pompami II-go stopnia i tłoczona do miasta.
1.      Napowietrzanie  wody  odbywa się w urządzeniach kaskadowych . Zainstalowane jest 10 kaskad. Woda dopływa do kaskad w górnej ich części, a następnie spada w dół na system rusztów, gdzie następuje jej rozdeszczenie. Odprowadzenie wody znajduje się w dolnej części kaskady. Celem napowietrzania jest  odgazowanie wolnego dwutlenku węgla i siarkowodoru oraz nasycenie wody tlenem.
2.      Komora reakcji, zapewniająca odpowiedni czas zatrzymania dla utleniania związków żelaza i usunięcia resztek rozpuszczonych gazów.
3.      Filtry pospieszne otwarte (6 komór filtracyjnych o wym. 5,6 x 5,6m) o następującej charakterystyce:
warstwa filtracyjna
·         wysokość złoża filtracyjnego - 150 cm
·         złoże z piasku kwarcowego o granulacji - 1,4 – 2,0 mm
warstwa podtrzymująca 
·         wysokość warstwy - 30 cm
·         żwir o granulacji - 5-20 mm
W wyniku procesu uzdatniania wody usuwany jest nadmiar żelaza, manganu i amoniaku. Stacja wyposażona jest w zbiorniki wody czystej o pojemności 8800 mgromadzące wodę uzdatnioną po filtrach. Na terenie prawobrzeżnego Konina znajduje się także 15 studni awaryjnych stanowiących awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę.
 
 
Źródło:
1.        Dział Eksploatacji Sieci PWiK Sp. z o.o. w Koninie